Průzkumy ŽP


Průzkumy životního prostředí a odborné studie


Biologický průzkum. Biologické hodnocení podle zákona 114/1992 Sb.

Dendrologický průzkum a inventarizace dřevin.

Radonový průzkum.

Průzkum pro zjištění přítomnosti azbestu ve stavebních konstrukcích.

Pedologický průzkum. Zpracování podkladů pro odnětí půdy ze ZPF a PUPFL.

Hluková studie podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

Rozptylová studie podle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.

Posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví.

Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. - tzv. Natura 2000.


KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©