Vsakovací mapy

Zhodnocení zájmového území z hlediska vhodnosti pro vsakování srážek s výstupem v podobě Vsakovací mapy

Podklad určený pro územní plánování, územní studie nebo projektovou přípravu velkoplošných i liniových staveb.

Primární podklad pro plán „Hospodaření s dešťovými vodami - HDV v urbanizovaném území, na zemědělských pozemcích nebo lesních půdách (vsakovací mapy umožňují rozvrhnout umístění staveb pro HDV již v předprojektové fázi).

Jeden z návrhů opatření pro sektor vodního režimu v krajině a vodní hospodářství i sektor urbanizované krajiny v rámci tzv. Adaptační strategie ČR na změnu klimatu (snížení povodňového rizika, snížení eroze půdy).

Vsakovací mapa kategorizuje území na plochy vhodné pro vsakování srážek, plochy podmínečně vhodné a nevhodné pro infiltraci.


Webovou mapovou aplikaci, která zobrazuje vsakovací mapu na území hl. m. Prahy naleznete zdeHodnotíme území a vytváříme prostorová data.

Hodnotíme území z hlediska možnosti vsakování srážkových vod na základě prostorové analýzy, geologického podloží (zemin a hornin), úrovně hladiny podzemní vody, morfologie terénu, sklonitosti, přítomnost jevů jako jsou náspy, zářezy, silnice, železnice a výskyt ložisek nerostných surovin.

Vytvoříme nejen mapu ale i prostorové data ve standardizovaných GIS formátech.

Vsakovací mapa může sloužit jako podklad při zpracování územních plánů a UAP. Stejně tak ji mohou využívat projektanti a architekti, aby už při zpracování studií nebo dokumentace pro územní rozhodnutí věděli zda je možné v řešeném území vsakovat dešťové vody. Následně bude stavební úřad schopen zkontrolovat, zda je postupováno v souladu se zákonem o vodách, a že jsou dešťové vody likvidovány vsakováním pokud to geologické a hydrogeologické poměry umožňují.WI map

Na vývoji spolu pracovali odborníci z komerční i akademické sféry.

Vývoj trval 3 roky.

Do vývoje bylo investováno 3,8 mil Kč.

Byly zpracovány rozsáhlé analýzy, na základě kterých byl vytvořen matematický model.

Vývoj WImap byl podpořen Technologickou agenturou ČR.

Softwarového řešení nám umožnuje zpracovávat rozsáhlá území a velké množství dat za minimální náklady.
Současný stav

Klimatické změny způsobují dlouhotrvající sucho a bleskové povodně z přívalových deštů, které jsou pouze lokální. Povrchový odtok srážek zhoršuje průběh povodní, snižuje průtoky v malých vodních tocích a zásoby podzemní vody. Česká republika je rozvodí Evropy, kde řeky pramení a proto voda, která odteče za české hranice je nenávratně pryč.

Voda je naše bohatství, dešťové vody si musíme vážit. Současná praxe dostat srážky co nejdříve do kanalizace se musí změnit, jinak hrozí že další generace budou mít s vodou velké problémy.

Je nutné nové koncepční řešení.

Při hospodaření s dešťovou vodou je nutné upřednostňovat vsakování před jejím zrychleným odvedením z území kanalizací nebo vodotečí. Ještě významnější to je u obcí a měst s jednotnou kanalizací.

V rámci projektové přípravy (fáze DUR nebo DSP) se dnes běžně provádějí hydrogeologické průzkumy, kde je schopnost zemin a hornin vsakovat srážky stanovena koeficientem vsaku pomocí vsakovací zkoušky. Tyto zkoušky jsou prováděny jednotlivě u projektů pro novou výstavbu. V současné době neexistuje územně plánovací nebo jiný podklad, který by tuto problematiku řešil ve fázi územního plánu, UAP nebo ZUR, kdy je možné řešit využití ploch i z hlediska vsakování srážek.Adaptační opatření na změnu klimatu

Vsakovací mapy umožní zvýšit připravenost ČR na zmírnění dopadu změny klimatu tím, že budou projekty modrozelené infrastruktury navrhovány do míst, které jsou vhodné pro infiltraci srážkových vod. Při navrhování vsakovacích nebo retenčně-vsakovacích nádrží na lesních a zemědělských pozemcích tyto mapy poskytnou detailní pohled na krajinu. Následně umožní optimalizovat umístění těchto vsakovacích objektů tak, aby byl efekt pro zadržení vody v krajině co nejlepší. Zvýšení kapacity vsakování zároveň snižuje povrchový odtok a v kombinaci s dalším technickým opatřením i riziko bleskových záplav a splachování ornice ze zemědělské půdy. Dosáhne se tak synergie adaptačního a mitigačního opatření zároveň.

Vsakovací mapy jsou informačním nástrojem pro adaptační opatření proti dlouhodobému suchu, povodním, přívalovým povodním a extrémním meteorologickým jevům – vydatným srážkám. Tato adaptační opatření uvádí „Národní akční plán adaptace na změnu klimatu“, který je implementačním dokumentem „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“. Vsakovací mapy tvoří koncepční podklad a současně výchozí dokument pro návrhy opatření a projekty infrastruktury, které budou po realizaci schopné v území pozitivně reagovat na projevy změny klimatu.Vsakovací mapy slouží jako podpora následujících Specifických cílů Akčního plánu:


SC1 Podpora přirozených adaptačních schopností lesů a posilování jejich odolnosti proti změně klimatu.

SC2 Ochrana a obnova přirozeného vodního režimu v lesích.

SC6 Omezení vzniku a dopadů zemědělského sucha.

SC8 Zajištění udržitelnosti a produkční funkce zemědělského hospodaření v krajině za účelem snížení negativních dopadů změny klimatu.

SC10 Zlepšení hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích jejich využíváním.

SC13 Zmírňování následků povodní v urbanizovaném území.

SC14 Posílení ekologické stability a snížení rizik spojených s teplotou a kvalitou ovzduší v urbanizované krajině.


KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©