Průzkum kontaminace


Sanační geologie, kontaminace, odpady, ekologický audit, riziková analýza


Komplexní průzkum kontaminace se zaměřením na staré ekologické zátěže – znečištění hornin a podzemních vod.

Monitorování kvality podzemních a povrchových vod.

Rizikové analýzy a ekologické audity (zejména due diligence audit – prodejní/předkupní audit).

Odborný odběr vzorků zeminy a podzemní vody.

Vyhodnocení laboratorních analýz s doporučením dalšího postupu.

Vypracování projektu sanace.

Technický dozor při dekontaminaci lokality.

Konzultace a odborné poradenství.

Projednání výsledků s dotčenými orgány státní správy v zastoupení investora.

Modelování šíření kontaminace v podzemní vodě.Asfaltová směs – zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb.


Nabízíme komplexní služby pro splnění požadavků vyhlášky 130/2019 Sb. na zatřídění asfaltové směsi:

Realizaci vývrtů do asfaltu.

Odběr vzoků asfaltové směsi.

Dopravu do akreditované laboratoře.

Vyhodnocený laboratorních analýz.


Vyhláška č. 130/2019 Sb. Stanovuje podmínky, za kterých je možné asfaltovou směs považovat za vedlejší produkt a nikoli odpad. Aby bylo možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, musí být vzorkování a zkoušení provedeno před zahájením stavebních prací (popř. následně překategorizovat vytěžený asfalt). Odběr vzorků se provádí formou zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu. Počet vzorků a počet analýz je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky 130/2019 Sb.

geologie geotechnika
geologie geotechnika
geologie geotechnika geologie geotechnika
geologie geotechnika
KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©