Průzkum kontaminace


Sanační geologie, kontaminace, odpady, ekologický audit, riziková analýza


Komplexní průzkum kontaminace se zaměřením na staré ekologické zátěže – znečištění hornin a podzemních vod.

Monitorování kvality podzemních a povrchových vod.

Rizikové analýzy a ekologické audity (zejména due diligence audit – prodejní/předkupní audit).

Odborný odběr vzorků zeminy a podzemní vody.

Vyhodnocení laboratorních analýz s doporučením dalšího postupu.

Vypracování projektu sanace.

Technický dozor při dekontaminaci lokality.

Konzultace a odborné poradenství.

Projednání výsledků s dotčenými orgány státní správy v zastoupení investora.

Modelování šíření kontaminace v podzemní vodě.Asfaltová směs – zařazení dle vyhlášky 130/2019 Sb.


Nabízíme komplexní služby pro splnění požadavků vyhlášky 130/2019 Sb. na zatřídění asfaltové směsi:

Realizaci vývrtů do asfaltu.

Odběr vzoků asfaltové směsi.

Dopravu do akreditované laboratoře.

Vyhodnocený laboratorních analýz.


Vyhláška č. 130/2019 Sb. Stanovuje podmínky, za kterých je možné asfaltovou směs považovat za vedlejší produkt a nikoli odpad. Aby bylo možné považovat znovuzískanou asfaltovou směs za vedlejší produkt, musí být vzorkování a zkoušení provedeno před zahájením stavebních prací (popř. následně překategorizovat vytěžený asfalt). Odběr vzorků se provádí formou zkušebních vývrtů tak, aby bylo možné posoudit samostatně každou asfaltovou vrstvu. Počet vzorků a počet analýz je stanoven v příloze č. 3 vyhlášky 130/2019 Sb.

KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©