Hydrogeologie

Hydrogeologické průzkumy pro vsakování srážkových vod a pro vsakování vod z domovních ČOV do horninového prostředí.

Návrhy likvidace srážkových vod ze staveniště včetně návrhů následného vsakovacího systému pro konkrétní objekt.

Posouzení vlivu stavby na místní hydrogeologický režim, vydatnost a kvalitu podzemních vod.

Monitoring podzemních i povrchových vod - sledování kvality a kvantity podzemní vody s odběrem a analýzou vzorků, bilance zásob podzemních vod, optimalizace využití stávajících zdrojů podzemní vody.

Hydrogeologické posudky - zpracujeme vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k nakládání s podzemními vodami pro vrtané a kopané studny (podklad pro povolení k odběru vod ze studny).

Hydrogeologický průzkum pro zajištění zdroje podzemní vody, laboratorní rozbory podzemních vod.

Hydrogeologické modelování hladiny podzemní vody v GIS.

Návrh řešení při ovlivnění projektované i stávající stavby vysokou hladinou podzemní vody.

Hydrodynamické zkoušky (čerpací, stoupací i nálevové zkoušky, výpočet koeficientu vsaku / filtrace).Průzkum pro vsakování srážek

Každý projekt nové výstavby musí vyřešit likvidaci srážkových vod. Z ekonomického i ekologického hlediska je nejvhodnější vsakování srážek v místě jejich vzniku (není nutné platit za kanalizaci a srážky se dostanou do podzemních vod)

Řešení vsakování srážek v místě jejich vzniku je požadováno i vyhláškou magistrátu hl.m. Prahy č. 26/1996.

V rámci projektu pro územní rozhodnutí nebo stavební povolení je nutné znát geologické a hydrogeologické poměry v zájmovém území, aby bylo možné vyprojektovat vhodné technické řešení pro vsakování srážek. Vlastní realizace průzkumu může být provedena jednou z variant:

Výstupem obou posouzení vsakování srážek je výpočet koeficientu vsaku / filtrace a návrh technického řešení vsakování srážek pro konkrétní projekt (objekt, komunikace, parkoviště atd.)

Hydrogeologie Hydrogeologie Hydrogeologie
Hydrogeologie Hydrogeologie Hydrogeologie Hydrogeologie
Hydrogeologie Hydrogeologie Hydrogeologie Hydrogeologie Hydrogeologie
Hydrogeologie Hydrogeologie Hydrogeologie Hydrogeologie
KDO JSME CO NABÍZÍME REFERENCE KONTAKTY
Inženýrská geologie
Hydrogeologie
Průzkum kontaminace
EIA, SEA
Průzkumy životního prostředí
Krajinny ráz
Vsakovací mapy +420 221 979 382
GIS
JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena ©