O SPOLEČNOSTI OBORY ČINNOSTI VSAKOVACÍ MAPY REFERENCE KONTAKT

Profil společnosti


Společnost JK envi s.r.o. zajišťuje komplexní průzkumné služby pro projekční a architektonické kanceláře, developery, stavební firmy a firmy zabývající se těžbou nerostných surovin.

Naš služby pro investory i projektanty

Převažující objem zakázek tvoří posuzování vlivů staveb a záměrů na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb., tedy EIA (Oznámení a Dokumentace EIA) a SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí, včetně posouzení vlivu na krajinný ráz dle §12 zákona 114/1992.

Pro investory i projektanty často řešíme průzkum kontaminace (zeminy a podzemní vody) nebo rizikové analýzy u pozemků, které plánují koupit nebo pro dokumentaci pro stavební povolení.

Další zakázky jsou hydrogeologické průzkumy a posouzení možnosti vsakování srážek v místě jejich vzniku. To je častý požadavek ve větších městech, kde je problém přetěžování kanalizace srážkovými vodami a stavební úřady proto požadují likvidaci srážek na pozemku stavebníka.

V poslední době jsme rozšířili naši nabídku o zpracování map v GISu. Největší zakázkou v této oblasti je zpracování „Zeleného pásu Prahy“ pro Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Zpracování obnášelo vymapování stávajících zelených ploch a majetkových vztahů, porovnání těchto ploch se stávajícím územním plánem a konceptem UP Prahy a následně návrh začlenění nevyužitých ploch do Zeleného pásu.

Tým specialistů

Tým zaměstnanců a externích spolupracovníků firmy zahrnuje specialisty s autorizací na geologii, hydrogeologii, geotechniku, EIA/SEA, rozptylové studie a radon s dlouholetou praxí. V oboru geologie a geotechnika to je především RNDr. Jan Král, zakladatel firmy K+K průzkum s.r.o. V oboru EIA/SEA a životní prostředí Ing. Jan Král.

JK envi s.r.o, všechna práva vyhrazena © 2015